Web Technologies Supporting Direct Participation in Democratic Processes

introduction-sk

O projekte WEBOCRACY

Projekt Webocracy, riešený v rámci programu IST Európskej komisie v rokoch 2000-2003, je odpoveďou na naliehavú požiadavku vytvoriť efektívny systém na interakciu verejnej správy s občanmi prostredníctvom Internetu. Táto požiadavka je jednou zo súčasných priorít Európskej únie. Tým, že sa Slovenská republika v máji 2000 prihlásila k tzv. akčnému plánu eEurope+, stal sa tento plán záväzný aj pre nás.

Ak ste sa už s touto témou zaoberali aj vo svojej organizácii, tak asi viete, že na splnenie vytýčených cieľov už nestačí jednoduchá prezentácia na Internete, ale komplexné riešenie, ktoré Vám otvorí nový „komunikačný kanál“ k občanom. Naše dlhoročné skúsenosti, akademické pozadie a renomovaní medzinárodní partneri sú garanciou kvality nami vyvinutého riešenia. Projekt Webocracy je už naším druhým medzinárodným projektom spolufinancovaným Európskou komisiou. Kreatívny tím na pôde Technickej Univerzity v Košiciach projekt koordinoval a mal možnosť vytvoriť riešenie, z ktorého môže mať prínos aj Vaša organizácia.

V rámci projektu bol navrhnutý a vytvorený systém Webocrat - webovský systém, spájajúci v sebe moduly a funkcie správy obsahu, riadených diskusií a diskusných fór, hlasovania, inteligentného vyhľadávania informácií, dolovania dát a znalostných technológií. Systém podporuje interaktívne diskusie, publikovanie dokumentov na Internete, navigáciu v štruktúre publikovaných informácií, hlasovanie pomocou webovských formulárov a automatické vyhodnocovanie výsledkov, odosielanie elektronických podaní a správ, tvorbu reportov a štatistické vyhodnocovanie, model používateľa, zabezpečenie a autentifikáciu prístupu. Súčasťou systému je aj metodológia pre implementáciu jednotlivých funkcií a celého systému na konkrétne podmienky tej-ktorej organizácie verejnej správy.

Ciele projektu

Základné ciele projektu možno charakterizovať na týchto dvoch úrovniach:

  • na organizačnej úrovni: poskytovať nový typ kvalitných služieb v komunikácii občana s verejnou správou,
  • na vedeckej úrovni: navrhnúť generickú modulárnu architektúru webovského systému Webocrat, vytvoriť jednotlivé moduly systému a integrovať ich do uceleného riešenia.

Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť systém, ktorý by zlepšil komunikáciu medzi občanmi, samosprávou (miestnym úradom) a volenými poslancami, umožňoval poskytovanie niektorých služieb samosprávy občanom a podnikateľom, ako aj vytvoril predpoklady pre výraznejšie a efektívnejšie zapojenie občanov do procesov rozhodovania.

Cieľom tohto snaženia je potom samospráva, ktorá je:

  • dostupnejšia (prakticky 24 hodín denne, 365 dní v roku),
  • transparentnejšia (občan má možnosť prístupu k väčšiemu množstvu informácií ako doteraz, má možnosť tieto komentovať a vyslovovať svoj názor – formou diskusií, hlasovaní, účasťou na prieskumoch verejnej mienky, odoslaním rôznych podaní a správ),
  • efektívnejšia (úspora času a nákladov zo strany občana aj samosprávy)
  • a poskytujúca nové typy služieb (napr. on-line sledovanie vybavovania podaní, žiadostí občanov, atď.).

WEBOCRACY

Základné údaje

Plný názov: Web Technologies Supporting Direct Participation in Democratic Processes / Technológie webu pre podporu priamej participácie v demokratických procesoch
Skrátený názov: WEBOCRACY
Referenčné číslo: IST-1999-20364
Financovanie v rámci: 5th FWP (piaty rámcový program Európskej komisie)
Začiatok projektu: 1. október 2000
Trvanie: 39 mesiacov
Celková práca: 348 človeko-mesiacov
Celkové náklady: 1.77 mil. euro
Financovanie Eur. komisiou: 1.5 mil. euro Koniec projektu: 31. december 2003
Stav projektu: Dokončený

Prečítajte si viac o projekte v častiach:

<