Web Technologies Supporting Direct Participation in Democratic Processes

introduction-sk

PREHĽAD SYSTÉMU WEBOCRAT

Používateľské rozhranie

V tejto časti je popísaná funkcionalita jednotlivých modulov v používateľskom rozhraní systému Webocrat. This section gives an overview of the functionality of the various modules in the Webocrat system user interface. The fact that the Webocrat user interface can be configured and customised freely means that the user interface in the examples may or may not bear resemblance to other Webocrat user interfaces, notably the reference user interface.

V tejto časti je popísaná funkcionalita jednotlivých modulov v používateľskom rozhraní systému Webocrat. Používateľské rozhranie sa dá konfigurovať a prispôsobiť potrebám tej-ktorej aplikácie, preto sa rozhrania jednotlivých pilotných aplikácií a následných ďalších inštalovaných aplikácií navzájom líšia. Referenčné používateľské rozhranie systému je na nasledujúcom obrázku.

Používateľské rozhranie

Moduly používateľského rozhrania systému Webocrat:


Dokumenty

Rozhranie pre dokumenty sa používa na sprístupňovanie správ, noviniek, textových a multimediálnych súborov v rôznych formátoch používateľom. Dokumenty sa zobrazujú v zozname (na obrázku nižšie), ktorý môže byť zoradený podľa dátumu, názvu dokumentov, alebo relevancie k téme.

Dokumenty

Diskusné fóra

Vzhľad používateľského rozhrania pre diskusné fóra, tak ako aj rozhrania iných modulov, sa dá prispôsobiť tak, aby korešpondoval so vzhľadom tej-ktorej web aplikácie. V pilotných aplikáciách bolo použité štandardné rozhranie, s rešpektovaním generických konvencií pre webovské diskusné fóra.

Diskusné témy a príspevky sa zobrazujú v zozname na celú dĺžku stránky. Obsahujú tieto položky:

  • Počet odpovedí, indikujúci aktivitu v danej diskusii;
  • Dátum a označenie zmeny danej témy či príspevku, triedenie podľa aktuálnosti;
  • Meno odosielateľa pri každom diskusnom príspevku;
  • Počítadlo, ako často bola daná téma navštívená, indikuje "popularitu" témy.

Elektronické hlasovanie

Rozhranie pre elektronické hlasovanie je tvorené webovskými formulármi obsahujúcimi otázky a skupinu preddefinovaných odpovedí. Do formulára je možné zahrnúť aj odpovede bez preddefinovaných odpovedí, v tvare "voľného textu" - tieto odpovede nie je možné automaticky vyhodnocovať, častokrát sú však užitočnou spätnou väzbou od občanov.

overview

Tvorba, t.j. definovanie a spustenie hlasovania je úlohou pre administrátora systému. Administrátorské rozhranie obsahuje nástroje na správu hlasovaní - vytvorenie a zmenu otázok, ich typu, preddefinovaných odpovedí, spôsobu spracovania výsledkov, a tiež dovoľuje definovať a meniť grafický štýl zobrazenia výsledkov hlasovania. K hlasovaniu je možné priradiť (asociovať) dokumenty obsaho s týmto hlasovaním súvisiace - to môže pomôcť občanom kvalifikovane odpovedať na otázky v hlasovacom formulári.

Hlasovanie sa aktivuje / deaktivuje automaticky, podľa definovaného začiatočného a koncového dátumu a času. Aktivácia znamená, že hlasovanie je prístupné občanom, ktorí môžu vypĺňať a odosielať hlasovacie formuláre. Súčasťou modulu hlasovania je aj služba, ktorá odošle upozornenia o začiatku hlasovania tým používateľom (občanom), ktorí sa zaujímajú o tému hlasovania - t.j. majú v svojom používateľskom profile niektoré z tých znalostných konceptov, ktorými je popísaný obsah daného hlasovania.

Hlasovanie sa automaticky uzavrie po uplynutí dátumu a času definovaného ako koncový pre toto hlasovanie. Odosielanie formulárov už nie je možné. Výsledky hlasovania sa automaticky vyhodnotia a zobrazia v grafickej podobe na stránke.

Web Linky

Pomocou modulu Web liniek administrátor systému Webocrat publikuje odkazy (linky, referencie) na externé dokumenty a web stránky, ktoré obsahovo súvisia s tématikou prezentovanou na stránkach Webocratu. Príkladom môžu byť odkazy na stránky iných inštitúcií štátnej či verejnej správy, odkazy na zákony, na zaujímavé články či informačné zdroje, a podobne.

Tendre

Rozhranie pre modul tendrov zobrazuje tendre vypísané organizáciou. Zoznam obsahuje termín, kontaktné informácie a ďalšie detaily pre ten-ktorý tender.

Tendre sa, podobne ako hlasovania a ostatné objekty systému, definujú v Administrátorskom rozhraní. Administrátor vyplní názov, referenčné číslo a ďalšie parametre tendra, vrátane začiatočného a koncového dátumu a času na zverejnenie výzvy. Tendre sa, podobne ako hlasovania, aktivujú a deaktivujú automaticky podľa týchto parametrov.

Prehľadávanie kategórií

Prehľadávanie kategórií je štandardný navigačný nástroj, pomocou ktorého sa používatelia (občania) orientujú na web stránke tvorenej systémom Webocrat. Kategórie sú koncepty znalostného modelu, zobrazené na stránke ako linky - kliknutím na takúto linku systém vyhľadá a zobrazí všetky dokumenty, diskusie, hlasovania, web linky a tendre, ktoré s daným konceptom súvisia. Takýmto spôsobom sa zobrazuje takmer všetok obsah uložený vo Webocrate - prehľadávanie kategórií je základným spôsobom využitia znalostného modelu pre navigáciu vo web priestore.

"Viditeľné" kategórie, t.j. tie ktoré sú zobrazené v používateľskom rozhraní, sú v skutočnosti iba malou časťou znalostného modelu - tento je uložený v ontológii, zložitej sieťovej štruktúre reprezentácie znalostí.