InterSoft, a. s.
 

VENIS projectVENIS je projekt 7. rámcového programu Európskej únie, ktorý sa zameriava výskum a vývoj technológií podporujúcich interoperabilitu, t.j. súčinnosť v zmysle výmeny informácií a údajov medzi podnikmi. Ambíciou projektu VENIS je umožniť interoperabilitu pomocou softvérového riešenia na báze iterakcií internetových služieb.

Základné údaje o projekte:

  • Akronym: VENIS
  • Plný názov v angličtine: Virtual Enterprises by Networked Interoperability Services
  • Podprogram 7. rámcového programu EÚ: Virtual Factories and enterprises
  • VENIS solutionČíslo kontraktu: 284984
  • Začiatok: 1. september 2011
  • Ukončenie: 31. august 2015

Projekt VENIS si kladie za cieľ poskytnúť novú úroveň interoperability medzi veľkými a malými podnikmi, v súlade s paradigmou virtuálnych organizácií:

  • distribuované webové úložisko zdieľaných informácií bude implementované tak, aby dovoľovalo napojenie existujúcich informačných systémov;
  • bude vytvorená sada webových služieb s tzv. "ľahkou sémantikou" (lightweight semantics), pomocou ktorej sa zabezpečí cielená výmena údajov zdieľaných z navzájom funkčne prepojených heterogénnych systémov elektronickej pošty;
  • lokálne podnikové procesy zapojených podnikov budú modelované a prepojené pomocou distribuovaného mechanizmu tak, aby sa koordinovala práca na spoločných projektoch a vytvárali sa synergie predstavujúce konkurenčnú výhodu v konkurenčnom prostredí.

Viac informácií: http://www.venis-project.eu