InterSoft, a. s.
 

FoundIS Leaflet PDF (360 kB) Stiahnite si popis systému vo formáte PDF (360 kB)

Publikačný a informačný web systém FoundIS integruje funkcie publikačného web systému (content management system) a informačného systému na báze webu. Systém FoundIS je riešený ako webovská aplikácia, čo znamená, že všetky jeho funkcie sú prístupné prostredníctvom Internetu kdekoľvek vo svete a na jeho využívanie nepotrebujete na svojom počítači žiaden špeciálny program, stačí bežný webovský prehliadač.

FoundIS je určený predovšetkým pre organizácie v neziskovej (nadácie, grantové agentúry, záujmové združenia) aj ziskovej sfére, pre ktoré sú typické niektoré z nasledovných charakteristík:

  • Intenzívna komunikácia so "zákazníkmi", príp. partnerskými organizáciami (s prepojením na informačný systém svojej organizácie).
  • Vyžaduje sa prehľad čerpaných financií realizovaných projektov ako aj priebežné monitorovanie realizovaných aktivít v rámci týchto projektov.
  • Pôsobia v multi-jazykovom prostredí - potreba publikovať informácie a dokumenty vo viacerých jazykoch, ale aj nutnosť zabezpečiť konzistentnosť rôznych jazykových verzií.
  • Existujú rôzne skupiny používateľov a pre každú skupinu používateľov je potrebné definovať rôzne prístupové práva.
  • Nutnosť mať pod vlastnou kontrolou web stránku a využívať ju ako plnohodnotný komunikačný nástroj.
  • Organizácia má povinnosť alebo záujem, aby všetky informácie na jej web stránke boli prístupné aj pre starších a zdravotne znevýhodnených ľudí. FoundIS spĺňa odporúčania iniciatívy dostupnosti webu (Web Accessibility Inititative).

Z hľadiska funkcionality systém FoundIS pozostáva z dvoch relatívne samostatných častí:

Publikačný web systém. Manažment štruktúry a obsahu stránky, definovanie a správa dynamických objektov, textových a multimediálnych informácií na web stránke. Tento subsystém umožňuje jednoduchým spôsobom definovať štruktúru vašej web stránky a publikovať na nej multimediálne informácie (text, zvuk, grafika, animácie) statického aj dynamického (t.j. diskusie, kalendár udalostí) charakteru.

Informačný systém. Nástroje na manažment informácií a dokumentov pre komunikáciu a spoluprácu so zákazníkmi a partnermi organizácie (správa projektov, programov, manažment kontaktov, finančný manažment atď.). Pomocou tohto subsystému môžete sprístupniť časť informačného systému organizácie vašim zákazníkom a partnerom, zdieľať s nimi informácie a súbory a tak zefektívniť realizáciu a monitoring spoločných projektov. To všetko, samozrejme, pri zabezpečení dostatočného stupňa bezpečnosti, možnosti definovať prístupové práva a zabezpečení proti neautorizovanému prístupu.

Ponúkame nasledujúce rozšírenia základného systému FoundIS:

Tok dokumentov (Document Flow). Komplexné riadenie procesov prebiehajúcich v organizácii, generovanie, smerovanie, dopĺňanie a archivácia dokumentov podľa aktuálneho stavu daného procesu. Prispôsobiteľné používateľské rozhrania pre pracovníkov podľa predmetu ich činnosti a zodpovednosti za čiastkové úlohy v celom procese spracovania údajov.

Archivácia. Nástroje na uchovávanie a manažment dokumentácie starších projektov a grantov. Bezpečné uloženie všetkých údajov, rýchle a efektívne vyhľadávanie, generovanie rôznych štatistických prehľadov.

Cash Flow, účtovníctvo. Nástroje na prepojenie finančného manažmentu grantov s interným účtovníctvom organizácie.

Štatistický modul. Skupina nástrojov na podrobné vyhodnocovanie úspešnosti jednotlivých grantov podľa najrôznejších voliteľných kritérií: podľa goegrafickej príslušnosti, tematického zamerania, výšky prostriedkov, časového obdobia, a podobne. Výstupy sú prezentované v grafickej aj textovej forme a sú vhodné pre ďalšie spracovanie (export do rôznych databázových, grafických či textových formátov).

Manažment znalostí (Knowledge management). Kontextuálne rozšírenie spracovávaných údajov s využitím techník umelej inteligencie. Tvorba modelu organizácie a jeho prepojenie s uloženými dokumentmi a informáciami. Inteligentné vyhľadávanie informácií podľa vzájomných obsahových súvislostí s využitím znalostného modelu organizácie, efektívna orientácia v rozsiahlom súbore dokumentov a údajov.

Vývoj ďalších špecializovaných nástrojov je možný podľa individuálnych požiadaviek.