InterSoft, a. s.
 

Komplexný informačný systém Webocrat pre oblasť elektronickej verejnej správy (e-Government a e-Democracy) ponúka komplexné riešenia zamerané na zvýšenie efektívnosti a transparentnosti procesu komunikácie inštitúcií s občanmi. Skúsenosti našich vývojárov a kvalita nášho riešenia boli úspešne preukázané v medzinárodných vedecko-výskumných projektoch s podporou EÚ ako napr. IST-1999-20364 "Web Technologies Supporting Direct Participation in Democratic Processes (Webocracy)".

Vhodnými používateľmi systému Webocrat sú inštitúcie na rôznych stupňoch verejnej a štátnej správy a samosprávy, ako aj mimovládne organizácie tretieho sektora. Riešenia v tomto systéme však môžu po istých modifikáciách nájsť uplatnenie aj v komerčnej sfére, najmä ako komponenty informačných systémov malých a stredných podnikov na podporu styku so zákazníkmi či komerčnými partnermi.

  Vybrané riešenia na báze systému Webocrat nájdete v sekcii Referencie...

Webocrat predstavuje škálovateľné a podľa potrieb zákazníka prispôsobiteľný webovský informačný systém, pričom dôraz kladieme na jednoduchú obsluhu a navigáciu, efektívne a inteligentné vyhľadávanie (s využitím znalostných technológií), množstvo interaktívnych prvkov zvyšujúcich participáciu občanov v procesoch demokratického rozhodovania a správy vecí verejných. Modularita ponúkaného systému dovoľuje konfigurovať konkrétne riešenie podľa aktuálnych potrieb organizácie. Špeciálne administrátorské rozhranie, využívajúce znalostné technológie a konceptuálny model organizácie, umožňuje organizácii nezávisle spravovať, meniť a prispôsobovať aktuálny obsah zverejňovaných informácií. Občanom zasa poskytuje transparentý prehľad o činnosti a kompetenciách organizácie, rýchlu a jednoduchú orientáciu v množstve ponúkaných informácií.

Vzhľadom na charakter aplikácií verejnej správy ponúkame predovšetkým riešenia založené na voľne šíriteľnom softvéri (Open Source), čím minimalizujeme závislosť zákazníckych organizácií od konkrétneho softvérového dodávateľa.

Systém elektronickej verejnej správy Webocrat ponúka:

 • ucelené riešenia webowských informačných systémov pre komunikáciu organizácií verejnej správy, samosprávy a tretieho sektora s občanmi, vrátane interaktívnych modulov diskusií, hlasovaní, publikovania tendrov, textových a grafických informácií, vlastnej správy obsahu stránok a inteligentného vyhľadávania,
 • zabezpečenie a správu používateľov systémom používateľských rol, bezpečnú komunikáciu s podporou elektronického podpisu,
 • škálu nástrojov a modulov, vzájomne spolupracujúcich na báze znalostných technológií, na správu a administráciu informačných tokov vo vnútri organizácie, ako aj medzi organizáciou a občanmi,
 • viacjazyčná podpora a používateľské rozhrania pre všetky skupiny používateľov,
 • otvorený XML formát pre výmenu údajov medzi modulmi a možnosť integrácie aj cudzích modulov na báze XML formátu údajov,
 • vývoj špecializovaných modulov elektronickej verejnej správy podľa aktuálnych potrieb zákazníka.

Špecializovaný modul elektronickej podateľňe e-Podateľňa je webovská aplikácia na zasielanie formalizovaných podaní od občanov s automatizovanou adresáciou, vybavovaním a archiváciou týchto podaní, bez nutnosti poznať komplikovanú štruktúry jednotlivých oddelení organizácie a ich právomocí. Táto schopnosť je docielená aplikáciou techník manažmentu znalostí, ktoré predstavujú jadro tohoto systému. Ďalšou výhodou tohoto riešenia je flexibilita, možnosť prispôsobenia formulárov, navigácia odkazov zo strany organizácie pomocou webovského rozhrania pre správcu. Modul e-Podateľňa je možné integrovať do existujúcich informačných systémov pomocou XML rozhraní.

Systém e-Podateľňa poskytuje:

 • zabezpečenie a správu používateľov systémom používateľských rol, bezpečnú komunikáciu s podporou elektronického podpisu,
 • pre používateľa prístupná a jednoduchá navigácia medzi oblasťami záujmu organizácie,
 • poloautomatický spôsob vyplňovania podaní a ich zasielanie na správne oddelenia organizácie,
 • sledovanie správ a indikácia stavu spracovania podaní v organizácii,
 • rozhrania pre integráciu systému do existujúcich informačných systémov organizácie,
 • možnosť rozšítenia a integrácie rôznych e-Government aplikácií zo systému Webocrat.